ประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าของ/ผู้ประกอบการ

Table of Contents

เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ: พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 สำหรับเจ้าของ/ผู้ประกอบการ

พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการจะมีผลบังคับใช้เป็นสองวาระด้วยกัน:

 • วาระที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2022
 • วาระที่ 2 – 1 ธันวาคม 2023

ข้อมูลความเป็นมา: พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022

หลังจากที่คนทำงานบริการได้เรียกร้องและดำเนินการมานานหลายปี Vixen และ Scarlet Alliance ก็มีความยินดีที่มีการผ่านกฏหมายว่าด้วยการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2022 เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับใหม่คือการยอมรับว่างานบริการเป็นงานประเภทหนึ่ง มีการควบคุมดูแลงานบริการโดยใช้บรรทัดฐานตามกฎหมายธุรกิจ แทนการขอใบอนุญาตแบบเลือกปฏิบัติและทำให้งานบริการเป็นความผิดทางอาญา คนทำงานบริการมีสิทธิที่จะรู้สึกปลอดภัยในการทำงานและการที่กฎหมายยอมรับว่างานบริการเป็นงานประเภทหนึ่งก็เป็นก้าวแรกของการมีสุขภาพ ความปลอดภัยและสิทธิในสถานที่ทำงานที่ดี

มีสิ่งใดเปลี่ยนไปและเมื่อใด

พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์สำหรับธุรกิจงานบริการในรัฐวิกตอเรีย จะมีการประกาศใช้กฎหมายเป็นสองวาระด้วยกัน: วาระแรกของการปฏิรูปจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 และการปฏิรูปครั้งหลังจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2023 ซึ่งจะมีการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994

การเปลี่ยนแปลงในวาระที่ 1 – ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022

 • คนทำงานบริการที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) หรือโรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือด (BBV) จะสามารถปฏิบัติงานได้ โดยไม่ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอีกต่อไป คนทำงานบริการที่ใช้ชีวิตและทำงาน อยู่กับเชื้อ HIV ก็จะไม่มีความผิดทางอาญาอีกต่อไป
 • คนทำงานบริการไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองการตรวจสุขภาพทางเพศและเข้ารับการตรวจ STI ภาคบังคับ คนทำงานบริการจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความปลอดภัยทางเพศของตนเอง
 • คนทำงานบริการและลูกค้าที่ไม่ใช้ถุงยางขณะปฏิบัติงานจะไม่มีความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 อีกต่อไป

การเปลี่ยนแปลงในวาระที่ 2 – ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023

 • จะมีการกำหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจงานบริการ บทบัญญัติเฉพาะของธุรกิจงานบริการที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาวะ ค.ศ. 2008 จะถูกเพิกถอนออก พระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 จะถูกยกเลิกโดยสมบูรณ์

ฉันต้องทราบอะไรบ้างหลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2022

หลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม พระราชบั ญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ หลายประการ ซึ่งหมายความว่าคนทำงานบริการจะสามารถควบคุมวิธีการทำงาน โฆษณางานบริการและดูแลสุขภาพทางเพศของตนเองได้มากขึ้น

และก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าของ/ผู้ประกอบการด้วย

ระบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หากคุณเป็นเจ้าของหรือประกอบกิจการสถานบริการหรือร้านนวดในรัฐวิกตอเรียหลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม คุณยังคงต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานออกใบอนุญาตธุรกิจตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994  หลังจากเพิกถอนพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 ในเดือนธันวาคม 2023 ออกแล้วเท่านั้น ระบบใบอนุญาตจึงจะสิ้นสุดลง การดำเนินธุรกิจงานบริการโดยไม่มีใบอนุญาต อาจทำให้ต้องระวางโทษร้ายแรง รวมถึงโทษจำคุกสูงสุด 5 ปีและปรับไม่เกิน 1,200 หน่วยโทษหรือทั้งจำทั้งปรับ

การชำระค่าธรรมเนียม

คุณยังต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะมีการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 ในเดือนธันวาคม 2023

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2022 ค่าธรรมเนียมบางประเภทจะลดลงจนไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมเหล่านี้รวมถึง:

 • ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตรายปี
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับการต่อใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตครั้งต่อไป
 • ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินล่าช้า
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอใบอนุญาตล่าช้า
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอทำหน้าที่แทนผู้จัดการ

ค่าธรรมเนียมบางประเภทจะลดลงครึ่งหนึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 และจะลดลงเหลือแค่หนึ่งในสี่ของค่าธรรมเนียมล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023 ค่าธรรมเนียมเหล่านี้รวมถึง:

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นสมัครขอใบอนุญาต
 • ค่าธรรมเนียมการแก้ไขใบอนุญาต
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้จัดการ

การลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปโดยอัตโนมัติหากค่าธรรมเนียมนั้นถึงกำหนดต้องชำระหลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 หากคุณชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตรายปีที่บังคับใช้หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 ไปแล้ว คุณก็อาจจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามสัดส่วน  

การตรวจสอบธุรกิจ

ผู้ตรวจสอบของหน่วยงานกิจการผู้บริโภครัฐวิกตอเรีย เจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคคลอื่นที่ได้รับมอบอำนาจจะยังคงมีอำนาจในการเข้าตรวจสอบธุรกิจของคุณตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994

การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารเพื่อเป็นสถานบริการ

คุณยังคงจำเป็นต้องมีใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่ยังไม่หมดอายุ ตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารล่าสุด  เพื่อประกอบกิจการสถานบริการหรือธุรกิจงานบริการอื่น ๆ ในสถานประกอบการ (การรับลูกค้าในสถานที่ของตนเอง) มาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในปัจจุบันจะยังคงมีผลจนกว่าจะมีการเพิกถอนพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 ในเดือนธันวาคม 2023

คำอนุมัติเป็นผู้จัดการสถานบริการ

ผู้จัดการสถานบริการจะต้องได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องจากหน่วยงานออกใบอนุญาตธุรกิจ ข้อกำหนดนี้จะถูกยกเลิกในวาระที่ 2 ของการปฏิรูป ซึ่งเริ่มต้นในเดือนธันวาคม 2023 จนกว่าจะถึงตอนนั้น ผู้จัดการสถานบริการจะยังคงต้องได้รับการอนุมัติอยู่

การโฆษณา

ระเบียบข้อบังคับและมาตรการควบคุมการโฆษณาในธุรกิจงานบริการตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 ได้ถูกเพิกถอนออกไปแล้ว  ซึ่งหมายความว่าสื่อต่าง ๆ ที่รับลงโฆษณางานบริการไม่จำเป็นต้องกำหนดให้คนทำงานบริการในรัฐวิกตอเรียใส่หมายเลขประจำตัวตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ (SWA) ในโฆษณาของตนเอง

ณ ตอนนี้ ธุรกิจงานบริการ (รวมถึงคนทำงานบริการอิสระ) จะสามารถ:

 • อธิบายลักษณะบริการที่เสนอหรือไม่เสนอได้ในโฆษณา
 • ใช้ถ้อยคำเกี่ยวกับการนวดในโฆษณา หากเป็นคำอธิบายถึงบริการที่เกี่ยวข้อง
 • อ้างถึงแนวปฏิบัติการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในโฆษณา
 • ใส่ภาพถ่ายหรือแสดงภาพอื่น ๆ รวมถึงภาพเปลือยในโฆษณา

ธุรกิจยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทโฆษณา รวมถึงกฎระเบียบทั่วไปที่บังคับใช้กับการโฆษณาทุกรูปแบบ (เช่น ตามกฎหมายว่คุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย)

การโฆษณาตำแหน่งงานว่าง

ไม่ได้มีการห้ามมิให้ธุรกิจงานบริการโฆษณาตำแหน่งงานว่างอีกต่อไป ซึ่งรวมถึงงานที่เกี่ยวกับการบริการทางเพศสัมพันธ์ด้วย อย่างไรก็ตาม การหลอกลวงบุคคลให้มาทำงานบริการยังคงมีความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม ค.ศ. 1958 ซึ่งก็หมายความว่าต้องระบุอย่างชัดเจนว่างานดังกล่าวเป็นงานบริการ

สุขภาพทางเพศ

การตรวจสุขภาพทางเพศและใบตรวจสุขภาพ

มาตรา 10 ตามพระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 ได้ยกเลิกมาตรา 20A ของพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 ซึ่งก็หมายความว่าตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 (วาระที่ 1) เป็นต้นไป การบังคับตรวจสุขภาพไม่มีผลบังคับใช้กับคนทำงานบริการอีกต่อไป และคนทำงานบริการก็ไม่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทางเพศภาคบังคับหรือยื่นใบรับรองการตรวจสุขภาพทางเพศทุก ๆ 3 เดือน กฎหมายฉบับใหม่ยอมรับความสามารถของคนทำงานบริการในการจัดการด้านสุขภาพทางเพศของตนเอง มากกว่าที่จะให้กฎหมายบังคับหรือให้เจ้าของ/ผู้ประกอบการรับผิดชอบ คนทำงานบริการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมาโดยตลอด และใส่ใจดูแลการตรวจและการรักษาสุขภาพเป็นประจำ ไม่ใช่เพราะข้อกำหนดตามกฎหมาย แต่เป็นเพราะร่างกายของเราคืองานของเรา

คนทำงานบริการเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของตนเองอยู่แล้ว การวิจัยพบว่าการตรวจภาคบังคับไม่ได้ผล มีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นการตอกย้ำแนวคิดที่ว่าคนทำงานบริการคือพาหะนำโรค คนทำงานบริการมีความรู้และใช้การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอย่างจริงจังอยู่แล้วจึงทำให้อัตราการติดเชื้อ STI และ BBV ต่ำกว่าหรือเท่ากับประชาชนทั่วไปอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

การใช้ถุงยางอนามัยและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย

ก่อนหน้านี้คนทำงานบริการที่ให้บริการโดยไม่ใช้ถุงยางหรือวิธีป้องกันประเภทอื่นจะมีความผิดตามกฎหมาย ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 (วาระที่ 1) จะไม่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 อีกต่อไป ซึ่งก็หมายความว่าคนทำงานบริการจะสามารถจัดการกับสุขภาพทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยได้ด้วยตนเอง แต่ยังคงมีข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ต้องจัดให้มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยง การใช้ถุงยางอย่างสม่ำเสมอเป็นกลยุทธ์สำคัญที่คนทำงานบริการใช้เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ BBV

พระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาวะ ค.ศ. 2008 จะยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2023 (วาระที่ 2) ซึ่งก็หมายความว่าถึงแม้ว่าคนทำงานหรือลูกค้าที่ไม่ใช้ถุงยางจะไม่มีความผิดทางอาญา แต่กฎหมายก็ยังคงกำหนดให้เจ้าของ/ผู้ประกอบการจัดหาถุงยางอนามัยและดำเนินการตามสมควรเพื่อรับรองว่าคนทำงานบริการและลูกค้าใช้การป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์

ขณะที่ข้อกำหนดด้านสาธารณสุขสำหรับบริษัทตัวแทนจัดให้บริการนอกสถานที่และสถานบริการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาวะ ค.ศ. 2008 ยังคงมีผลบังคับใช้ (จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2023) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตก็ยังคงสามารถเข้ามาในสถานที่ที่เชื่อมั่นว่าเป็นสถานบริการหรือบริษัทตัวแทนเพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสอบสวนการละเมิดกฎหมาย

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023 (วาระที่ 2) เป็นต้นไป พระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาวะ ค.ศ. 2008 จะถูกยกเลิก และหลังจากวันนี้ เจ้าของ/ผู้ประกอบการยังควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงยางอนามัย และดำเนินการตามสมควรเพื่อรับรองว่ามีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวตามภาระหน้าที่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ BBV 

มาตรา 9 พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 ได้ยกเลิกมาตรา 19 และ 20 ของพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 นับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม (วาระที่ 1) จะไม่ถือเป็นความผิดอีกต่อไปสำหรับคนทำงานบริการจะทำงานโดยที่ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไวรัสในเลือด  ซึ่งก็หมายความว่าคนทำงานบริการที่ใช้ชีวิตและทำงานอยู่กับเชื้อ HIV จะไม่มีความผิดทางอาญาอีกต่อไป และคนทำงานที่ทำงาน แม้ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ BBV ก็ไม่มีความผิดตามกฎหมายเช่นกัน พวกเขาไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ให้คุณทราบด้วย โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ BBV รวมถึงความรับผิดชอบของคุณได้ที่สรุปข้อมูลสำคัญ {ลิงก์คำถามที่พบบ่อยของ DH}

การป้องกันการเลือกปฏิบัติ

ได้มีการคุ้มครองลักษณะของ ‘อาชีพ การค้าหรืองาน’ ขึ้นใหม่ซึ่งได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. 2010 นั่นคือบุคคลหรือองค์กรจะไม่สามารถเลือกปฏิบัติบุคคลอื่นเนื่องจากงานที่พวกเขาทำ รวมถึงงานบริการด้วย

สิทธิและความรับผิดชอบหลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2022

สุขภาพทางเพศ – เจ้าของ/ผู้ประกอบการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาวะ ค.ศ. 2008 (จนถึงเดือนธันวาคม 2023) กำหนดให้เจ้าของและผู้ประกอบการยังคงต้องจัดหาถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ดำเนินการตามสมควรเพื่อรับรองว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยตามความเหมาะสมและไม่ขัดขวางหรือกีดกันมิให้คนทำบริการใช้ถุงยางอนามัย – รวมถึงการเรียกเก็บค่าถุงยางอนามัยที่จัดหาให้หรือจำกัดจำนวนถุงยางอนามัย เราส่งเสริมให้เจ้าของ/ผู้ประกอบการแบ่งปันแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่คนทำงานบริการ เช่น The Red Book เพื่อรับรองว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นปลอดภัยและคนทำงานบริการได้รับการสนับสนุนให้จัดการกับสุขภาพทางเพศของตนเองด้วยข้อมูลล่าสุด The Red book มีข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือดรวมถึงอุปกรณ์การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่า

แหล่งข้อมูล

[การลิงก์ไปยังเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ DJCS DH และ VEOHRC]

[การลิงก์ไปยังเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ Vixen อื่นๆ]

การไฮไลท์/เชื่อมโยงไปยังบริการ/ผู้ติดต่อของ Vixen

เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญสำหรับเจ้าของ/ผู้ประกอบการ: พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ

พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 จะมีผลบังคับใช้เป็นสองวาระด้วยกัน:

 • วาระที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2022
 • วาระที่ 2 – 1 ธันวาคม 2023

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: การเปลี่ยนแปลงกฎหมายมีผลบังคับใช้กับฉันหรือไม่ หากฉันเคยได้รับใบอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตมาก่อน?

คำตอบ:  มีผล กฎหมายทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะมีผลบังคับใช้กับเจ้าของ ผู้ปฏิบัติงาน และนายจ้างทุกคนภายใต้การลดทอนความเป็นอาชญากรรม ไม่ว่าคุณจะเคยได้รับใบอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตมาก่อนหรือไม่ก็ตาม [ลิงก์ไปยังบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องที่นี่]

คำถาม: คนทำงานบริการจะยังคงต้องแสดงใบตรวจสุขภาพทางเพศและได้รับการตรวจทุกสามเดือนหรือไม่?

คำตอบ: ไม่จำเป็น การตรวจภาคบังคับสิ้นสุดลงในรัฐวิกตอเรีย ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 ซึ่งหมายความว่าคนทำงานบริการจะไม่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทางเพศหรือออกใบตรวจทุก ๆ 3 เดือนอีกต่อไป

 • มาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 ยกเลิกมาตรา 20A ของพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 ซึ่งก็หมายความว่าตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 (วาระที่ 1) เป็นต้นไป กฎหมายไม่ได้กำหนดให้คนทำงานบริการต้องเข้ารับการตรวจอีกต่อไป และคนทำงานบริการก็ไม่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทางเพศภาคบังคับหรือแสดงใบตรวจสุขภาพทางเพศทุก ๆ 3 เดือน
 • กฎหมายฉบับใหม่ตระหนักถึงความสามารถของคนทำงานบริการในการจัดการสุขภาพทางเพศของตนเอง คนทำงานบริการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการที่ปลอดภัยกว่ามาโดยตลอด และคอยใช้กลยุทธ์ในการป้องกันและเข้าถึงการตรวจและการรักษาอยู่เสมอเมื่อจำเป็น ไม่ใช่เพราะข้อกำหนดทางกฎหมาย แต่เพราะร่างกายของพวกเราก็คือธุรกิจของพวกเรา 
 • คนทำงานบริการเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของตนเองอยู่แล้ว งานวิจัยพบว่าการตรวจภาคบังคับไม่ได้ผล มีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นการตอกย้ำแนวคิดที่ว่าคนทำงานบริการเป็นพาหะนำโรค คนทำงานบริการมีความรู้ระดับสูงและใช้การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอย่างจริงจังอยู่แล้วจึงทำให้มีอัตราติดเชื้อ STI และ BBV ต่ำกว่าหรือเท่ากับประชาชนทั่วไปอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

คำถาม: การทำงานขณะที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) หรือไวรัสที่เกิดจากเลือด (BBV) อย่าง HIV ยังคงเป็นถือเป็นอาชญากรรรมใช่หรือไม่?

คำตอบ: ไม่ใช่ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 การทำงานขณะที่มี STI หรือ BBV จะไม่เป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไป จะไม่ถือว่าเป็นความผิดอีกต่อไปที่จะอนุญาตให้คนทำงานบริการที่มี STI หรือ BBV ทำงาน การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนี้จะยุติการทำให้การติดเชื้อ HIV คืออาชญากรรมสำหรับคนทำงานบริการในรัฐวิกตอเรีย

 • มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 ได้ยกเลิกมาตรา 19 และ 20 ของพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 นับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม (วาระที่ 1) จะไม่ถือเป็นความผิดอีกต่อไปสำหรับคนทำงานบริการที่ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไวรัสในเลือด  ซึ่งก็หมายความว่าคนทำงานบริการที่ใช้ชีวิตและทำงานอยู่กับเชื้อ HIV จะไม่มีความผิดทางอาญาอีกต่อไป และคนทำงานที่ทำงาน แม้ว่าจะเป็นโรค STI หรือ BBV ก็ไม่มีความผิดตามกฎหมายเช่นกัน พวกเขาไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ให้คุณทราบด้วย
 • การทำให้งานบริการ HIV และ BBV และ STI อื่น ๆ เป็นอาชญากรรม ใช้หลักการเหมารวมแทนที่จะมองตามข้อเท็จจริง  การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดก็ตามที่มี STI หรือ BBV เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และสร้างอุปสรรคในการเข้าถึงการตรวจและการรักษา

คำถาม: คนทำงานบริการจำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยในที่ทำงานตามกฎหมายหรือไม่?

คำตอบ: การไม่ใช้ถุงยางอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอื่น ๆ ในที่ทำงานจะไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไปภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจและเจ้าของ-ผู้ประกอบการ รวมถึงคนทำงานบริการส่วนตัวยังคงถูกกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2023 (วาระที่ 2)

 • ก่อนหน้านี้ จะถือเป็นความผิดที่คนทำงานบริการให้บริการโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ และดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกัน STI จากข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 (วาระที่ 1) จะไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 อีกต่อไป ซึ่งก็หมายความว่าคนทำงานบริการจะสามารถจัดการกับสุขภาพทางเพศและใช้การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง
 • จนกว่าจะถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2023 (วาระที่ 2) บทบัญญัติเฉพาะของธุรกิจงานบริการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาวะ ค.ศ. 2008 จะยังคงมีผลบังคับใช้ ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดทางอาญาสำหรับคนทำงานบริการภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 แต่ยังคงเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับเจ้าของ/ผู้ประกอบการเพื่อให้แน่ใจว่าคนทำงานบริการสามารถเข้าถึงถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น และดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าคนทำงานและลูกค้าใช้ถุงยางอนามัย
 • ขณะที่บทบัญญัติเฉพาะของธุรกิจงานบริการในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาวะ ค.ศ. 2008 มีผลบังคับใช้อยู่ (จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2023) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตยังคงสามารถเข้าไปในสถานที่ที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นสถานบริการหรือบริษัทตัวแทนจัดให้บริการนอกสถานที่เพื่อติดตามว่ามีการปฏิบัติตามหรือสืบสวนการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ

นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023 (วาระที่ 2) บทบัญญัติเฉพาะของธุรกิจงานบริการในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาวะ ค.ศ. 2008 จะถูกยกเลิก หลังจากวันนี้ จะยังคงมีข้อกำหนดในการจัดให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงอยู่ภายใต้กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การใช้ถุงยางอย่างสม่ำเสมอเป็นกลยุทธ์สำคัญที่คนทำงานบริการใช้เพื่อป้องกัน STI และ BBV

ข้อมูลสุขภาพทางเพศสำหรับเจ้าของ/ผู้ประกอบการ

คำถาม: ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการแพร่หรือรับเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) หรือไวรัสที่เกิดจากเลือด (BBV)?

คำตอบ: ใครก็ตามที่มีกิจกรรมทางเพศถือว่ามีความเสี่ยง แต่คนทำงานบริการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการที่ปลอดภัยและป้องกันตนเองจาก STI ได้ดีกว่าผู้อื่น และการให้บริการที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานที่พวกเราทำ

 • งานวิจัยแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าคนทำงานบริการมีอัตราของ STI และ BBV เท่ากันหรือต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ใช่คนทำงานบริการ เนื่องจากพวกเรามีการป้องกันในที่ทำงาน เช่น การใช้ถุงยางอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และการเข้ารับการตรวจและการรักษาเป็นประจำเมื่อจำเป็นซึ่งไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการ คุณยังต้องแน่ใจว่าคุณได้จัดหาอุปกรณ์การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่า (SST) เช่น ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นให้กับพนักงาน ตามระบุไว้ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาวะ ค.ศ. 2008 และจะถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023 (วาระที่ 2) เท่านั้น หลังจากวาระที่ 2 ภาระหน้าที่ในการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การจัดหา PPE จะยังคงเป็นข้อกำหนดที่ใช้ภายใต้พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2004 เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ ทั้งหมด

คำถาม: STI และ BBV ใดบ้างที่ฉันต้องระวัง?

คำตอบ: การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ STI ได้แก่ หนองในเทียม หูดที่อวัยวะเพศ และ HPV, เริม (แผลเย็น) หนองใน ซิฟิลิส ไวรัสที่เกิดจากเลือดหรือ BBV ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบเอ บี ซี และ HIV

 • ความสำเร็จของคนทำงานบริการในการทำให้การแพร่เชื้อ STI และ BBV อยู่ในระดับต่ำ และอัตราการเข้ารับการตรวจและการรักษาสุขภาพทางเพศที่สูงเป็นผลมาจากภาวะผู้นำและการดำเนินการอย่างรวดเร็วของคนทำงานบริการ ด้วยการเรียกร้องในปี 1980 ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อHIV/AIDS ได้จัดระเบียบและผลักดันโครงการป้องกันและรักษา HIV/AIDS อย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการรวม ‘แนวทางการมีส่วนร่วม’ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มเพื่อนร่วมงานและชุมชนที่ได้รับผลกระทบเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ สิ่งนี้ทำให้องค์กรระดับเดียวกันสามารถเป็นผู้นำ ออกแบบ และนำเสนอโปรแกรมการความรู้และป้องกันเมื่อต้องรับมือกับ HIV/AIDS

คำถาม: เพราะเหตุใดการตรวจและการรักษาเป็นประจำเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่กลายเป็นสิ่งไม่สำคัญเมื่อมีการบังคับ?

คำตอบ: การตรวจและการรักษาเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลดอันตรายของคนทำงานบริการ แต่จะได้ผลดีที่สุดเมื่อคนทำงานบริการจัดการกับสุขภาพทางเพศและการตรวจด้วยตนเอง  

 • ความถี่ในการตรวจควรเป็นการหารือกับแพทย์หรือพยาบาลของคุณเพื่อพิจารณาว่าสิ่งใดเหมาะสมที่สุดสำหรับสำหรับคนทำงานบริการในแต่ละคน 
 • เจ้าของ/ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนทำงานบริการเข้ารับการตรวจตามปกติหรือเก็บใบตรวจไว้ในไฟล์อีกต่อไป เจ้าของ/ผู้ประกอบการควรจัดหาแหล่งข้อมูลและข้อมูลสุขภาพทางเพศในภาษาที่เกี่ยวข้อง เช่น Red Book ให้ต่อไป
 • ความถี่ในการตรวจควรเป็นไปตามประเภทของงานบริการที่ผู้นั้นทำ บริการที่พวกเขาให้ และความเสี่ยงและอาการที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นไปตามคนทำงานบริการในแต่ละคน
 • การบังคับให้ตรวจสุขภาพทางเพศถือเป็นการเลือกปฏิบัติและใช้หลักการเหมารวม ไม่ใช่การมองปัญหาตามข้อเท็จจริง  คนทำงานบริการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศของตนเองอยู่แล้ว และเข้ารับการตรวจสุขภาพทางเพศเป็นประจำแม้ว่าจะไม่มีการบังคับก็ตาม

คำถาม: ฉันควรจัดเตรียมอุปกรณ์การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่า (SST) แบบใดให้กับพนักงานในที่ทำงาน?

คำตอบ: ถุงยางอนามัย (ทุกขนาด) สารหล่อลื่นชนิดน้ำ และแผ่นยางอนามัยควรมีใช้อย่างเสรีและหาได้ง่าย โดยไม่จำกัดจำนวนถุงยางอนามัยที่พนักงานบริการสามารถใช้ได้

 • อุปกรณ์การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่า (SST) เช่น ถุงยางอนามัยและแผ่นยางอนามัยเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการปกป้องคนทำงานบริการจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) หรือไวรัสที่เกิดจากเลือด (BBV)
 • SST ที่ใช้บ่อยที่สุดคือถุงยางอนามัย และช่วยป้องกันการแลกเปลี่ยนของเหลวในร่างกายระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เพื่อลดการแตกของถุงยางอนามัย ควรใช้สารหล่อลื่นแบบน้ำและ/หรือสารหล่อลื่นแบบซิลิโคน
 • คนทำงานบริการบางคนชอบใช้ถุงยางอนามัยภายใน (ถุงยางอนามัยหญิงหรือ Femidom) และถุงยางเหล่านี้ทำงานเหมือนถุงยางอนามัยทั่วไปแต่สวมใส่ภายใน
 • แผ่นยางอนามัยเป็นแผ่นยางสี่เหลี่ยมที่บางมากและสามารถปรุงแต่งกลิ่นรสได้ ใช้สำหรับป้องกันช่องคลอด ทวาร และช่องปาก และมีการใช้โดยการยืดแผ่นยางเหนือบริเวณอวัยวะเพศและยึดให้เข้าที่ 
 • องค์ประกอบที่สำคัญในการรักษาแนวปฏิบัติการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในที่ทำงานของคุณคือ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนทำงานบริการจะได้รับแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศและ SST มีทางเลือกในการตรวจสุขภาพ และได้รับการช่วยเหลือในการตัดสินใจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการทำงาน วิธีหนึ่งที่จะสนับสนุนนั่นคือทำให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานต้อนรับในสถานบริการหรือแผนกต้อนรับ ไม่วิจารณ์หรือลงโทษหรือห้ามพนักงานยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการทำงาน
 • Vixen สามารถแบ่งปันทักษะการปฏิบัติเพื่อมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและการฝึกอบรมแก่คนทำงานบริการ ติดต่อ Vixen [ลิงก์] สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งปันทักษะที่จะมีขึ้นหรือเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานในที่ทำงานของคุณ

คำถาม: ‘การตรวจลูกค้า’ คืออะไร และฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าพนักงานมีทางเลือกในการตรวจลูกค้า?

คำตอบ: การตรวจลูกค้าอาจดูแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานที่ไหนและอย่างไร แต่โดยสรุปแล้ว นั่นคือการการตรวจสอบบริเวณอวัยวะเพศของลูกค้า รวมถึงก้นและปาก เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีร่องรอยอาการของ STI ที่มองเห็นได้

 • เมื่ออยู่ในที่ทำงาน ‘การตรวจลูกค้า’ สามารถเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การลดอันตรายและป้องกันคนทำงานบริการได้ เช่น การตรวจหาผิวหนังที่แตก แผลเป็น แผล หรือการหลั่งที่ “ผิดปกติ”
 • เพื่อให้คนงานสามารถตรวจลูกค้าได้อย่างเหมาะสม คุณสามารถจัดหาโคมไฟหรือไฟฉายเพื่อให้พนักงานมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อตรวจดูอวัยวะเพศของลูกค้า สิ่งสำคัญคือต้องช่วยเหลือพนักงานในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการทำงาน
 • ฝ่ายการจัดการอาจแสดงให้พนักงานใหม่เห็นวิธีการตรวจสอบลูกค้า หรือคุณอาจแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับพนักงานในที่มำงานที่สามารถสอนพวกเขาได้ คุณยังสามารถจัดหาแหล่งข้อมูลให้กับพนักงาน เช่น Red Book ของ Scarlet Alliance ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่ครอบคลุมว่าควรจะตรวจดูที่ตำแหน่งใด ภาพตัวอย่างสิ่งที่ควรมองหา และวิธีรูดเอาของเหลวจากจากองคชาต 

คำถาม: PrEP และ PEP คืออะไร และใครบ้างที่มีสิทธิใช้?

คำตอบ: การป้องกันโรคก่อนการสัมผัส (Pre-Exposure Prophylaxis – PrEP) เป็นยาต้านไวรัสที่ผู้ไม่ได้ติดเชื้อHIV ใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV เวลาที่สัมผัสเชื้อ การป้องกันโรคหลังการสัมผัสเชื้อ (PEP) มีไว้สำหรับผู้ที่ไม่มีเชื้อ HIV ที่อาจมีการสัมผัสเชื้อ HIV การสัมผัสเชื้อ HIV ในสถานบริการไม่ได้เป็นเหตุให้ต้องได้รับยา PEP แพทย์หรือพยาบาลจะทำการประเมินว่าคุณควรได้รับยา PEP หรือไม่

 • การป้องกัน HIV มีมานานและสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้การป้องกันก่อนการสัมผัส (PrEP) หรือการป้องกันโรคภายหลังการสัมผัส (PEP) อย่างถูกต้อง
 • PrEP ต้องได้รับก่อนมีโอกาสติดเชื้อ HIV และมักใช้เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องหรือตามความจำเป็น (ในปัจจุบัน แนะนำให้ใช้ PrEP เฉพาะสำหรับผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเท่านั้น)
 • แนะนำให้ใช้ PrEP เป็นประจำทุกวันเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการป้องกัน HIV สำหรับทุกคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV เช่น ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) คนข้ามเพศ ผู้ที่ชอบเพศตรงข้าม และผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV
 • PEP เป็นยารักษาโรค HIV ระยะสั้น ซึ่งหากรับประทานภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากการสัมผัสเชื้อ HIV สามารถลดโอกาสการติดเชื้อ HIV ได้อย่างมาก

แหล่งข้อมูล

การลิงก์ไปยังเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ DJCS และ DH

การลิงก์ไปยังเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ Vixen ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รับความช่วยเหลือได้จากที่ใด (Vixen) – การเน้น/การลิงก์ไปยังบริการ/รายชื่อติดต่อของ Vixen

แหล่งข้อมูล STI และ BBV สำหรับคนทำงานบริการ (RedBook)